Beijing
Direct EN: +86 1 381 861 9991
Direct CN: +86 1 381 840 5023
T: 86 10 6433 4226 F: 86 10 6433 4226
Yingpingli 3-8-6, Jiuxianqiao, Chaoyang District, Beijing 100015


Shanghai
Direct EN: +86 1 381 861 9991
Direct CN: +86 1 381 840 5023
T: 86 21 6054 6197 F: 86 21 2091 7221
1101 Office, Alley 6, Shangnan Road 6555, Pudong District, Shanghai 201315


Guilin
T: 86 152 9592 3299
Cobalt Office, Rongtan Street, Xingping Town, Guilin City, Guangxi 541906


Ginger Ginger Ginger Ginger Ginger Ginger Ginger Ginger